مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23949 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

قرآن در آيه 78 سوره نحل مي گويد : و اللّه اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا خداوند شما را از شكم مادارنتان بيرون فرستاد در حالي هيچ نمي دانستيد چگونه قرآن مي گويد در آغاز تـولـد هـيـچ نمي دانستيد در حالي كه ما داراي يك سلسله علوم فطري هستيم , مانند آگاهي از تـوحـيـد و خـداشناسي و همچنين مسائل بديهي ( مثل عدم اجتماع نقيضين و يا اينكه كل از جزء بزرگتر است و يا در مسائل اجتماعي و اخلاقي مانند حسن عدالت و قبح ظلم و امثال اينها ) همه ايـنها علومي هستند كه در نهاد ما از آغاز قرار داشته و با ما از مادر متولد شده است آيا حتي علم ما به وجود خويشتن كه علم حضوري محسوب مي شود نيز وجود نداشت ؟
بـدون شـك حتي اين علوم بديهي و ضروري و فطري در آن لحظه بصورت فعليت در انسان نبود تـنها استعداد و قوه آن در نهاد آدمي وجود داشت و به تعبير ديگر در لحظه تولد از همه چيز غافل بوديم حتي از خويشتن خويش ولي درك بسياري از حقايق بصورت بالقوه در ما نهفته بود نخست تصورات بسياري از اشياء را از طريق حس درك كرديم وآن را به عقل سپرديم سپس از آنها مفاهيم كـلـي و كـلـي تـر سـاختيم و از طريق تعميم وتجربه به حقايق عقلي دست يافتيم سپس علوم و دانـشـهـايـي كـه بصورت بالقوه در نهادما بود جان مي گيرد و فعليت پيدا مي كند و ما اين علوم بديهي و ضروري را پايه اي قرار مي دهيم براي شناخت علوم نظري و غير بديهي .

تفسير نمونه ج 11 ص 335
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.